Online oznámení společnosti Alpiq Group

Část I: Kdy shromažďujeme osobní údaje? A jaké osobní údaje?

Společnost Alpiq Energy SE (dále uváděná jako „Alpiq“) věří ve spravedlivé a transparentní zpracovávání osobních údajů. Považujeme za důležité, aby naši návštěvníci a zákazníci věděli, jaké osobní údaje shromažďujeme, a kdy. Osobní údaje jsou ve článku 4 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) vymezeny jako jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Shromažďujeme osobní údaje osob, které navštěvují naše webové stránky, používají náš internetový obchod, zakládají si účet, přihlašují se k odběru našeho newsletteru, nás kontaktují, zašlou dotaz jako novinář nebo žádost o zaměstnání.

Když navštěvujete naše webové stránky:

Podívejte se na naše oznámení o souborech cookie.

Když používáte náš internetový obchod:

Shromažďujeme následující údaje: vaši IP adresu, informace o nakoupeném produktu a jeho ceně, číslo objednávky, konkrétní stránku na našem webu, na které jste zakoupili náš produkt, e-mail, jméno a příjmení, fakturační adresu, doručovací adresu, telefonní číslo, použitou měnu i druh doručení a informace o platební kartě.

Když si na našich stránkách zakládáte účet:

Shromažďujeme tyto údaje: jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a také číslo přiřazené k vašemu účtu a zvolené heslo.

Když se přihlásíte k odběru našeho newsletteru:

Shromažďujeme tyto údaje: e-mailovou adresu, jméno a příjmení a informace o zakoupeném produktu.

Když nás kontaktujete:

Shromažďujeme vaše kontaktní údaje a informace z vaší žádosti.

Když zašlete  dotaz jako novinář: 

Shromažďujeme vaše kontaktní údaje a informace z vašeho dotazu.

Když požádáte o zaměstnání: 

Shromažďujeme vaše kontaktní údaje, vaši písemnou žádost, životopis a osvědčení/diplomy.


Část II: Kdo osobní údaje kontroluje, za jakým účelem a na jakém právním základě?

Chceme, aby naši návštěvníci a zákazníci, jakožto subjekty údajů, mohli účinně uplatňovat svá práva. Máte právo vědět, kdo má vaše údaje k dispozici a na koho se v České republice můžete obrátit s požadavky. Dále považujeme za důležité, abyste znali účel shromažďování a zpracovávání vašich osobních údajů i příslušný právní základ. Jako správci vašich osobních údajů zodpovídáme za zpracovávání vašich osobních údajů z naší strany.

Společnost Alpiq rovněž spolupracuje s dalšími společnostmi, abychom našim zákazníkům nabízeli co nejlepší služby. Z tohoto důvodu vaše údaje sdílíme se třetími osobami. Máte právo vědět, se kterými třetími osobami vaše osobní údaje sdílíme a jak vaše práva na ochranu osobních údajů při jejich předávání chráníme.

Odpovědným správcem vašich osobních údajů je:
Alpiq Energy SE
Jungmannova 26/15
110 00 Praha 1 – Nové Město, Česká republika
e-mail: privacy.prague@alpiq.com

Společnost Alpiq, jakožto správce, stanovuje účel a prostředky zpracovávání vašich osobních údajů.

Za jakým účelem a na jakém právním základě probíhá zpracování osobních údajů?

Když navštěvujete naše webové stránky:

Podívejte se na oznámení o souborech cookie

Když používáte náš internetový obchod:

Účel: Osobní údaje, které shromažďujeme, nám umožňují zpracovat vaši objednávku v internetovém obchodě provozovaném na našich stránkách. Shromažďování těchto informací je nezbytné k tomu, abyste vy – naši zákazníci – mohli objednávat a nakupovat naše produkty.

Právní základ: Na základě vztahu mezi vámi jako zákazníkem a námi jako prodávajícím je zpracování údajů v souladu s právem a nezbytné pro provedení objednávky. 

Když si na našich stránkách zakládáte účet:

Účel: Osobní údaje, které shromažďujeme, nám umožňují vytvořit a provozovat váš účet na našich stránkách. Díky nim můžete lépe využívat náš internetový obchod a nakupovat zboží. 

Právní základ: Vzhledem k tomu, že před vytvořením účtu po vás vyžadujeme souhlas, zpracovávání vašich osobních údajů v průběhu vytváření a provozování vašeho účtu probíhá na základě souhlasu, který jste nám dali při zakládání účtu (tzn. při registraci). Svůj účet můžete kdykoli smazat.

Když se přihlásíte k odběru našeho newsletteru:

Účel: Osobní údaje, které shromažďujeme, nám umožňují posílat vám naše newslettery a aktuální informace o našich produktech a službách. 

Právní základ: Vzhledem k tomu, že před zasláním newsletteru po vás vyžadujeme souhlas, zpracovávání vašich osobních údajů při zasílání newsletteru probíhá na základě souhlasu, který jste nám dali při přihlašování se k odběru newsletteru. Od odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit. 

Když nás kontaktujete:

Účel: Osobní údaje, které shromažďujeme, nám umožňují zpracovat vaši konkrétní žádost a poskytnout vám patřičnou odpověď. 

Právní základ: Jelikož shromažďujeme vaše osobní údaje kvůli zpracování vaší žádosti, činíme tak na základě oprávněného zájmu.

Když zašlete dotaz jako novinář:

Účel: Osobní údaje, které shromažďujeme, nám umožňují zpracovat vaši konkrétní žádost a poskytnout vám patřičnou odpověď.

Právní základ: Jelikož shromažďujeme vaše osobní údaje kvůli zpracování vaší žádosti, činíme tak na základě oprávněného zájmu. 

Když požádáte o zaměstnání:

Účel: Osobní údaje, které shromažďujeme, nám umožňují zpracovat vaši žádost o zaměstnání. 

Právní základ: Jelikož shromažďujeme vaše osobní údaje kvůli očekávané pracovní smlouvě, činíme tak na základě kroků potřebných pro uzavření smlouvy. 

Poznámka: Nemáme v úmyslu dále zpracovávat vaše osobní údaje pro jiné než výše zmíněné účely. 

Automatizované rozhodování včetně profilování:

Osobní údaje získané od vás nepoužíváme pro rozhodování založené výhradně na automatizovaném zpracování. Zároveň nezpracováváme vaše údaje automatizovaně za účelem vyhodnocení určitých osobních vlastností.


Část III: Kdo jsou příjemci vašich osobních údajů?

Alpiq smí poskytnout vaše osobní údaje interním příjemcům. Tito příjemci mají přístup k vašim údajům za účelem provádění předem stanovených úkolů. V rámci společnosti Alpiq mohou být poskytnuty následujícím kategoriím příjemců:

  • oddělení vnější komunikace a vztahů s veřejností 
  • marketing
  • lidské zdroje 

Pokud jste k tomu neudělil/a výslovný souhlas, Alpiq nesdílí vaše osobní údaje s žádnými externími příjemci (třetími osobami), kteří je zamýšlejí použít pro účely přímého marketingu.

Naši partneři, další příjemci vašich osobních údajů (třetí osoby)

Abychom vám poskytli prvotřídní služby, spolupracujeme s prověřenými třetími osobami, které jsou příjemci vašich osobních údajů. Naši partneři berou důvěrnost a integritu vašich osobních údajů velmi vážně.


Část IV: Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme? Jaká máte práva a jak je můžete uplatňovat?

Jak dlouho budete moje osobní údaje uchovávat?

Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než je nezbytné ke splnění zákonného důvodu, například plnění s vámi uzavřené smlouvy nebo dodržení povinné doby uchovávání. Abychom zajistili, že vaše údaje neuchováváme déle, než je nutné, zavedli jsme lhůty pro jejich vymazání i pravidelné kontroly.

Jaká máte práva a jak je můžete uplatňovat? 

Právo odvolat souhlas: Máte právo souhlas se zpracováním údajů kdykoli odvolat. Využijte k tomu kontaktní údaje společnosti Alpiq Energy SE.

Právo vznést námitku proti zpracování: Kdykoli v průběhu zpracovávání vašich osobních údajů, včetně profilování, máte právo vznést námitku v souvislosti s vaší konkrétní situací. Alpiq nebude vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Přímý marketing: Právo vznést námitku se týká zejména přímého marketingu. Kdykoli v průběhu zpracovávání vašich osobních údajů pro takový marketing, což zahrnuje i profilování, a to v míře, ve které souvisí s přímým marketingem, můžete proti takovému zpracování vznést námitku.

Právo na přístup: Máte právo od nás dostat potvrzení o tom, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány. V takovém případě máte právo požádat o přístup k vašim osobním údajům a k informacím souvisejícím s jejich zpracováváním.

Právo na opravu: Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“): Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vaše osobní údaje vymazali, pokud to není vyloučeno čl. 17 odst. 3 GDPR.

Právo na omezení zpracování: Máte právo na to, abychom omezili zpracovávání vašich údajů v kterémkoli z následujících případů: popíráte přesnost osobních údajů, zpracování je protiprávní a místo výmazu požadujete omezení jejich použití, vaše osobní údaje už nepotřebujeme, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo jste vznesli námitku proti jejich zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Právo na přenositelnost údajů: Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a jež jste poskytli společnosti Alpiq Energy SE, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu společnost Alpiq Energy SE, které jste osobní údaje poskytli, bránila. 

Uplatňování vašich práv: Svá práva můžete uplatňovat jednoduše kontaktováním společnosti Alpiq nebo jejího místního zástupce (viz Část II). 

Co učiníme v souvislosti se třetími osobami, jimž byly vaše osobní údaje zpřístupněny?

Poznámka: Alpiq oznámí veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování vašich osobních údajů jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na vaši žádost vás o těchto příjemcích budeme informovat.


Část V: Jak jsou vaše osobní údaje zabezpečeny?

Podobně jako žádný přenos na internetu není zcela bezpečný a bezchybný, i uchovávání údajů má svá slabá místa. My i naši partneři ovšem uplatňujeme taková technická a organizační opatření, abychom zajistili přiměřenou ochranu a důvěrnost vašich osobních údajů, včetně zabraňování neoprávněnému přístupu a využívání vašich osobních údajů a používání vhodného vybavení pro zpracovávání. 

Abychom zajistili bezpečí vašich osobních údajů, využíváme řadu bezpečnostních opatření, včetně sofistikovaných šifrovacích a ověřovacích postupů. Vaše osobní informace jsou ukládány za zabezpečenými sítěmi a jsou přístupné pouze omezenému počtu osob, jež mají zvláštní přístupová práva do takových systémů a povinnost dodržovat důvěrnost těchto informací. Veškeré informace, které nám poskytnete, jsou ukládány na bezpečných serverech.


Část VI: Jak mohu podat stížnost?

Právo podat stížnost k našemu zaměstnanci na pozici Local Privacy Partner:
Máte-li stížnost, nejprve kontaktujte našeho zaměstnance na pozici Local Privacy Partner:

Alpiq Energy SE
k rukám Local Privacy Partner
Jungmannova 26/15
110 00 Praha 1 – Nové Město, Česká republika
E-mail: privacy.prague@alpiq.com

Právo podat stížnost u dozorového úřadu:
Pokud jste s naším zaměstnancem na pozici Local Privacy Partner nenalezli uspokojivé řešení vaší stížnosti, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu:

Česká republika
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7, Česká republika
Telefon: +420 234 665 111
E-mail: posta@uoou.cz


Část VII: Různé

Odkazy na jiné webové stránky

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na stránky třetích osob. Neodpovídáme za ochranu soukromí na těchto stránkách.

Změny zásad ochrany soukromí 

Tyto zásady ochrany soukromí můžeme průběžně aktualizovat. V takovém případě bude na našich webových stránkách zveřejněno po dobu 30 dnů oznámení. 

Dotazy a zpětná vazba

Uvítáme vaše dotazy a komentáře ohledně našich zásad ochrany soukromí. Neváhejte nás kontaktovat (viz Část II)


Poslední aktualizace: duben 2018